Početna

Garancija

Garancija je obaveza trgovca ili proizvođača (davaoca garancije), koja je preuzeta bez
dodatne naknade da potrošaču vrati plaćeni iznos, izvrši zamenu ili popravku ili na
drugi način postupi s robom, ako roba ne odgovara oglasu koji se na tu robu odnosio.

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego
što je to propisano Zakonom.

Polazeći od odredbe člana 52. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan da se
prilikom zaključenja ugovora o prodaji robe uzdrži od upotrebe izraza „garancija“, ako
na osnovu ugovora o prodaji potrošač ne stiče više prava nego što ima na osnovu
odredbi o “saobraznosti“, što znači da Zakon o zaštiti potrošača pruža potrošaču
zaštitu u roku od 2 godine od kupovine proizvoda