Saobraznost

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, saglasno čl. 50. Zakona obzaštiti potrošača kao i da odgovara za nesaobraznost isporučene robe.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, naš internet sajt prihvata obavezu da bez
odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema reklamacije, odgovori kupcu sa obrazloženjem odluke i predlogom rešavanja. Ukoliko je u pitanju roba koja :

  • po sadržini, kvalitetu i svrsi odgovara opisu prodavca poseduje potrebna svojstva po zahtevu kupca
  • poseduje svojstva potrebna za korišćenje robe iste vrste
  • po sadržini, kvalitetu i svrsi odgovara opisu dalo treće lice u ime prodavca

 

Tada je usluga saobrazna ugovorenoj i u tom slučaju zakonska odgovornost našeg internet sajta ne postoji. Zakonski rok saobraznosti robe je 2 godine, a nakon toga kupac je odgovoran za troškove popravke od strane ovlašćenog servisa.